No visible aqui

Aquest anunci no es pot veure en aquesta web.


-> Anar a l'index de la web
@ CONTACTAR ANUNCIANT

CONDICIONS D'ÚS

1.INFORMACIÓ GENERAL. TITULARITAT DEL LLOC WEB.

Mitjançant el present avís i informació legal COMUNICANT, S.L. (en endavant KMK), amb NRT: L-709063-L regula l'ús del servei dels portals d'internet busco.ad, buscocasa.ad, buscocotxe.ad, buscomoto.ad i buscofeina.ad que posa a disposició dels usuaris d'internet. Per a qualsevol comunicació amb la companyia poden dirigir-se a l'adreça de correu electrònic hola@grupbusco.com

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS.

L'accés al portal i / o la seva utilització en qualsevol forma atribueix la condició d'usuari del Portal i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les presents condicions generals d'ús incloses en aquest avís legal, per tant l'usuari ha de llegir en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el portal el present avís legal, ja que pot patir modificacions. En qualsevol cas, serà responsabilitat de tot usuari o visitant l'atenta lectura de totes les condicions d'ús vigents en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a aquest portal.

La utilització de determinats serveis implicarà així mateix l'acceptació, sense reserva, de les normes particulars o instruccions que KMK pogués establir en qualsevol moment amb caràcter específic, substitutiu o complementari al de les presents condicions generals.

Amb els límits establerts a la llei, el lloc WEB no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que conté en la seva pàgina d'internet.

La pàgina d'internet pot contenir enllaços a altres pàgines de terceres persones que KMK no pot controlar, per tant, KMK no assumeix la responsabilitat pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

3. OBJECTE, SERVEIS I ACTIVITATS.

KMK ofereix el disseny i desenvolupament de pàgines web, aplicacions per a mòbils, així com serveis de posicionament en cercadors de pàgines web. Compra venda major i menor de dominis, d'espai, banda i certificats d'autenticitat.

KMK podrà ampliar o modificar el seu portal a nous serveis, activitats o continguts. Així mateix KMK es reserva el dret de cancel·lar, modificar o restringir els continguts, serveis o activitats, de forma expressa i amb preavís als usuaris.

4. CONDICIONS D'ACCÉS.

4.1 Majoria d'edat de l'usuari.

L'accés al lloc web www.busco.ad està restringit única i exclusivament a majors de 18 anys. S'informa que KMK podrà donar de baixa sense previ avís i de forma immediata, a aquells usuaris que, ateses les seves circumstàncies, no compleixin o hi hagi indicis que poguessin no reunir el requisit de la majoria d'edat. KMK es reserva el dret a demanar a qualsevol anunciant un document acreditatiu on es mostri la seva edat i una fotografia identificativa per continuar amb el servei.

4.2 Condició, qualitat i concepte d'usuari.

S'entén per usuari a tota aquella persona física o jurídica major d'edat que accedeixi al portal www.busco.ad, per contemplar, visualitzar, cercar, indagar o consultar el seu contingut, publicar un anunci .

Per a l'accés al portal amb l'única finalitat de consultar, buscar o visualitzar informació, no serà necessari un registre previ, exprés i acceptat com a usuari registrat del portal ni comunicar les seves dades.

Per a la utilització de determinats serveis, com la inserció d'anuncis En aquests casos serà necessari el registre formal de l'usuari o la comunicació de les dades omplint el qüestionari electrònic que apareix al portal.

És imprescindible que l'usuari lliuri, comuniqui i autoritzi de forma lliure, expressa i voluntària el tractament de les seves dades de caràcter personal, així com la cessió a totes aquelles persones que es troben interessades en els seus anuncis.

A aquests efectes, l'usuari ha d'acceptar de forma prèvia a l'enviament de les seves dades de caràcter personal la política de privacitat del lloc web. L'usuari manifesta que disposa de totes les autoritzacions i consentiments per incloure la informació objecte de l'anunci, exonerant de qualsevol responsabilitat a KMK.

Així mateix, l'usuari és responsable de tot el que publica, i de tot dany que pogués ocasionar, KMK es reserva el dret per al cas de mal ús de la pàgina web de facilitar tota la informació que tinguem l'anunciant a la policia, jutjats o entitat policial que ho requereixi.

KMK assumeix la responsabilitat d'ús segons la normativa establerta en la Llei de protecció de dades de caràcter personal.

4.3 Gratuïtat del servei.

Amb caràcter general, la consulta del portal tenen caràcter gratuït. No obstant això, la publicació d'anuncis estan subjectes a contraprestació econòmica. Les tarifes d'ús i les condicions de pagament es troben publicades al portal en l'apartat condicions del servei o tarifes.

4.4 Ús del portal.

L'usuari reconeix i accepta que l'ús dels continguts i / o serveis oferts pel portal seran sota el seu exclusiu risc i responsabilitat. L'usuari es compromet a utilitzar el portal, els seus continguts i serveis de conformitat amb qualsevol disposicions legals que siguin aplicables, les presents condicions generals i particulars d'ús i altres avisos, les normes de publicació d'anuncis, la bona fe, els bons costums i l'ordre públic.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels serveis i continguts del portal i a no emprar per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat industrial i intel·lectual, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.

En particular, i a títol merament indicatiu i no limitatiu, els usuaris es comprometen a no captar dades obtingudes amb fins publicitaris, així com a no transmetre o difondre a través de missatges, imatges, fotografies, programari, dades o continguts que:

 • contravinguin o atemptin contra drets fonamentals, indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentar, discriminatòries o siguin contràries a la llei i ordre públic.
 • Siguin falsos, ambigus, exagerats o inexactes.
 • Es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a tercers, excepte autorització prèvia del seu titular.
 • lesionin o puguin lesionar el dret a l'honor, a la intimitat personal, a la pròpia imatge de terceres persones o infringeixin la normativa sobre el secret o confidencialitat de les comunicacions.
 • constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.
 • Continguin virus, cavalls de Troia, appets, controls ActiveX cucs, bombes de temps o qualsevol altre material o programa que pugui danyar o alterar el funcionament d'equips o sistemes informàtics, així com de no introduir hiperenllaços que permetin l'accés a la pàgina web del portal i als serveis sense el degut consentiment.
 • L'usuari es compromet i obliga a no realitzar cap acció que menyscabi la reputació de KMK.
 • Així mateix, es compromet a:
 • No incitar a actuar de forma il·legal.
 • No difondre difamacions, calúmnies, injúries i / o continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
 • No manifestar falsedats o induir a error.
 • No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves claus d'accés als diferents serveis i / o continguts del portal.
 • No utilitzar mòbils o correus electrònics ficticis per publicar anuncis.
 • No fer servir robots, spiders, scrapers o qualsevol altre mitjà automàtic per accedir al portal per copiar, retirar, renovar o publicar contingut sense previ consentiment escrit de KMK.
 • No abusar del sistema de "denunciar" per eliminar anuncis sense justa causa.
 • No difondre comunicacions no sol·licitades o autoritzades.
 • No difondre missatges que atemptin contra la dignitat de tercers o que faltin al respecte.
 • No emmagatzemar o demanar informació o dades personals de tercers sense el seu consentiment, incloses les adreces de correu electrònic.
 • No evitar les mesures utilitzades per impedir o restringir l'accés al portal.

5. Veracitat de la Informació.

L’informació proporcionada per l'usuari en tot moment haurà de ser veraç, responent l'usuari per totes aquelles manifestacions, dades, continguts, informacions i detalls que siguin falses, vagues inexactes. En el cas de la comunicació de dades de caràcter personal en el compliment dels qüestionaris d'alta com a client i la publicació d'una oferta, aquesta informació haurà de ser certa, exacta i coincident.

L'usuari es compromet i s'obliga, a comunicar qualsevol canvi o modificació futura de les seves dades de caràcter personal, adaptant-los, en conseqüència, a la seva situació real.

La inexactitud de la informació eximeix KMK de qualsevol responsabilitat per la falta d'informació de l'usuari en relació amb les ofertes i els serveis, sempre que KMK hagués actuat amb la deguda diligència en les seves comunicacions.

En tot cas l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a COMUNICANT, S.L. o a tercers per la informació que faciliti.

A l'efecte del present contracte, no es considerarà falta de veracitat la utilització de sobrenoms o pseudònims per identificar els usuaris al portal, sempre que això no suposi un obstacle per conèixer la identitat real dels mims o dur a terme cobraments corresponents als serveis contractats a KMK.

En cas que KMK tingués constància o sospita que l'usuari ha utilitzat dades i / o imatges falses desactivarà de manera immediata i sense previ avís l'anunci, sense perjudici de les possibles accions que, si s'escau estimi oportú.

6. Procediment en el cas de realització d'activitats de caràcter indegut, de dades incorrectes o fraudulents.

Per al cas que qualsevol usuari o tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter indegut de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en el lloc WEB i, en particular, la publicació d'imatges incontingudes, violació de drets de propietat intel·lectual, l'incompliment dels deures i obligacions previstes en aquestes condicions o en la vulneració de qualsevol altre dret, haurà d'enviar una notificació al proveïdor del servei en la qual es contingui els punts següents:

Dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic.

 • Especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme en el lloc web i en particular quan es tracti d'una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització en el lloc web.
 • Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d'aquesta activitat.
 • En el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte d'aquesta.
 • Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant de que la informació proporcionada en la notificació és exacta i que el caràcter de indegut de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.
 • KMK procedirà immediatament a adoptar les mesures per a l'esmena o eliminació dels esmentats continguts.

7. Responsabilitat pel funcionament i contingut del portal.

Correcte funcionament i disponibilitat contínua.

 • KMK no serà responsable per fallades en el funcionament del portal, així com tampoc per la interrupció, retards, lentitud, pèrdues o desconnexions en les comunicacions i en la transmissió dels missatges. KMK no garanteix ni es fa responsable del funcionament i operativitat contínua, constant i ininterrompuda del portal.
 • Responsabilitat pels danys a l'usuari.
 • Sense perjudici de l'esforç que KMK realitza per implementar els màxims estàndards de qualitat tecnològica KMK no serà responsable, ni directament ni indirectament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l'usuari com a conseqüència de la presència de virus o d'altres elements en els continguts i serveis del portal que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari. Tampoc serà responsable dels danys i perjudicis que es causin en l'usuari per fallades i errors en l'accés, en les connexions, en les transmissions, en la interrupció sense justa causa del servei, per intrusions, virus informàtics, enviaments massius de publicitat de tercers o quan les esmentades causes, es deguin a situacions alienes al portal com per exemple defectes en l'ordinador de l'usuari, deficiència en la seva connexió, virus interns en l'ordinador de l'usuari, lentitud i problemes en les comunicacions que tingui l'usuari amb operadors de telefonia, o quan es deguin a causes de força major.
 • Responsabilitat dels continguts.
 • KMK no garanteix la qualitat, exactitud o fiabilitat de les dades, imatges, informacions o opinions, qualsevol que l'origen, que circulin al portal. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat, les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar de l'accés a aquests continguts. KMK es reserva el dret de no publicar un anunci si no s'ajusta a la qualitat mínima exigida en l'entorn web. En cas de continguts il·lícits, consulta amb el que indica l'apartat corresponent d'aquestes condicions d'ús sobre la retirada de continguts.
 • Exoneració de responsabilitat per enllaços de tercers.
 • En aquest lloc web l'usuari podrà trobar enllaços que el conduiran a pàgines web independents de KMK, la qual no es fa responsable dels continguts als quals accedeixi en virtut dels esmentats enllaços, ni de la qualitat, fiabilitat, exactitud o veracitat les informacions o serveis, ni de les modificacions que es duguin a terme en els mateixos, ni de l'ús que se'n faci, ni de la seva disponibilitat tècnica. No obstant això, KMK es compromet a fer el possible per evitar l'existència al seu lloc web d'enllaços a llocs de contingut il·legal, que promoguin activitats il·lícites, racistes o xenòfobes o que atemptin contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulnerin els valors i drets reconeguts per la llei. En el supòsit que el titular d'algun lloc web estimés que algun enllaç establert des KMK menyscaba els seus drets o entén que el perjudica, ha de comunicar mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a hola@grupbusco.com i l'enllaç serà donat de baixa o modificat de la manera més satisfactòria per a l'interessat.
 • Responsabilitat per tercers.

KMK no serà responsable pels actes que realitzin terceres persones alienes al sistema, els que trencant les mesures de seguretat portin a terme actes contra els usuaris com ara enviament de virus informàtics, publicitat massiva, correus comercials, interrupcions del servei i accessos a missatges, entre d'altres.

Així mateix, l'empresa no es responsabilitza de les manifestacions o opinions que es puguin expressar en els diferents fòrums, xats o tertuliar que es poguessin desenvolupar al seu si, però procurarà en tot moment la correcta utilització d'aquests mecanismes o serveis, i vetllarà pel màxim respecte a la dignitat de les persones i a la llibertat d'expressió emparada per la Constitució, reservant-se en tot cas el dret a denegar o eliminar les intervencions que consideri inconvenients.

KMK es compromet i assegura haver adoptat les mesures tècniques, legals i organitzatives per a la seguretat de les comunicacions, ja sigui en matèria de connexions segures com de protecció de dades de caràcter personal. KMK no garanteix ni assegura la invulnerabilitat total de sistema de seguretat ni la violabilidad de les comunicacions eximint així de qualsevol responsabilitat.

L'exoneració de responsabilitat prevaldrà quan KMK provi que desconeixia aquells virus informàtics o actuacions de tercers o quan coneixent-los actuar amb la diligència deguda o denunciar la situació dabant les autoritats competents.

KMK no es fa responsable pels danys que puguin produir-se per casos de força major, fortuïts o no imputables a l'empresa.

KMK no és responsable pel funcionament inadequat del portal per raons que s'escapen de la seva competència, com ara mal funcionament d'operadors etc.

8. Propietat industrial i intel·lectual del lloc web.

KMK és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, o ha obtingut les llicències corresponents per a la seva explotació, sobre el nom de domini, les marques i signes distintius, l'aplicació, la informació i la resta d'obres i invencions relacionades amb el lloc web i la tecnologia associada a aquest, així com sobre els seus continguts.

Els continguts d'aquest lloc web, incloent dissenys, aplicacions, text, imatges i codi font (contingut), estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

De cap manera el contingut es podrà utilitzar, reproduir, copiar o transmetre de cap manera sense previ permís, escrit i explícit de KMK.

L'usuari es compromet a no suprimir, modificar, plagiar o alterar cap signe distintiu, marca, nom comercial, llegenda, gràfic o logotip. L'usuari accepta que l'accés al portal i als seus continguts no li atorga cap dret sobre la seva propietat, ni per la seva alteració o modificació, així com tampoc per a la seva explotació, apropiació indeguda, comercialització, ni per dur a terme qualsevol acte de denigració, confusió , aprofitament de la reputació, o qualsevol acte de competència deslleial que infringeixi els drets de propietat industrial i altres drets contemplats per l'ordenament jurídic i la legislació aplicable de KMK ni de les empreses, o tercers que es publicitin al portal.

KMK és una marca registrada els drets d'explotació pertanys exclusivament a COMUNICANT, S.L.

L'usuari accepta que tant les imatges com textos que remeti a KMK seran posats a lliure disposició de la resta d'usuaris del lloc web sense cap limitació.

L'usuari afirma ser l'autèntic titular de les esmentades imatges i es declara únic responsable dels Arxius d'usuaris remesos, acceptant les conseqüències del seu enviament al lloc web i de la publicació.

L'usuari afirma i / o garanteix ser amo i / o disposar de tots els drets necessaris per a la publicació dels arxius d'usuari en el lloc web, autoritzant, a KMK la seva edició, reproducció, distribució i comunicació pública, així com l'ús i explotació en la forma que estimin convenient, sense cap limitació geogràfica o temporal, sempre d'acord a les finalitats previstes en el lloc web.

L'usuari es compromet a utilitzar aquesta informació exclusivament per a les seves pròpies necessitats, de consulta o d'ajuda, ja no dur a terme, ni directament ni indirectament cap explotació comercial dels serveis, del contingut, i les fotografies ni de qualsevol altra acció que afecti als drets de propietat industrial o intel·lectual del seu titular ni de les persones ni de terceres empreses que s'exhibeixin o es publicitin al portal.

L'usuari autoritza a KMK a cedir les imatges i textos, així com qualsevol altra obra cedida a dita empresa, per a la seva utilització individual o com a part de l'anunci o fitxa, en altres suports o llocs webs amb característiques similars, amb l'objectiu d'augmentar la difusió dels anuncis o les fitxes.

L'usuari s'abstindrà de dur a terme actes que atemptin contra la moral, l'ordre públic o els bons costums, així com actes que atemptin contra la dignitat, l'honor, la imatge, la intimitat personal o familiar, o que siguin il·lícits o atemptin contra la moralitat i els bons costums.

La responsabilitat per actuacions prohibides o contràries a la llei, seran exclusivament dels usuari, comprometent-se a deixar indemne KMK, davant de qualsevol acció judicial o extrajudicial que es porti a terme com a conseqüència dels seus actes. L'usuari es compromet i es fa responsable de dur a terme el seu compliment i a estendre'ls a totes aquelles persones autoritzades per l'usuari per fer ús del seu accés restringit al portal.

L'usuari manifesta que la publicació de les seves imatges i els continguts facilitats per ell s'ha realitzat de forma lliure, consentida i voluntària, en l'àmbit de la seva activitat professional, i que no menyscaben ni vulneren el seu dret a l'honor, a la intimitat personal i i a la pròpia imatge.

9. Modificació del lloc web i suspensió del servei

KMK es reserva el dret per a qualsevol moment efectuar les modificacions que estimi convenient en el portal, organitzant, suprimint o afegint continguts, dades o serveis.

Les esmentades modificacions, es duran a terme de forma unilateral i sense previ avís. En relació amb les condicions generals i particulars, KMK es reserva el dret de modificar-les, alterar-les i / o redactar noves clàusules en funció de les noves activitats o serveis a què vagi ampliant o per adaptar-se a noves normatives i legislacions que vagin sorgint. Aquestes modificacions, només seran obligatòries a partir de la seva entrada en vigor i seran d'aplicació per a l'usuari en el mateix instant en que s'accedeixi al portal.

Suspensió del servei.

KMK es reserva el dret de suspendre de forma unilateral i sense preavís el servei, o, denegar l'accés al portal, de manera temporal o indefinida, a tot aquell usuari que incompleixi les presents condicions generals o particulars, o porti a terme actes il·legals, il·lícits i contraris a la llei, a l'ordre públic i als bons costums.

10. Durada, terminació, resolució.

Si bé, la prestació dels serveis del portal i el seu funcionament té, en principi, caràcter indefinit, KMK podrà suspendre el seu servei temporalment o donar-lo per finalitzat de forma definitiva en qualsevol moment mitjançant una causa justificada.

KMK podrà modificar en qualsevol moment les condicions d'ús d'aquest portal quedant l'usuari subjecte a les noves condicions d'ús que hagin estat publicades en el moment en què accedeixi o utilitzi els serveis del Portal.

En cas de resolució unilateral del servei o baixa forçada del portal, KMK l'informarà prèviament de les causes de resolució. En aquests casos, KMK es compromet a guardar la informació emmagatzemada en el seu servidor durant el període de 10 dies naturals, transcorreguts els quals, procedirà al bloqueig dels mateixos en la forma que preveu la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal , sense que se li pugui exigir cap responsabilitat.

11. Llei i jurisdicció aplicable.

Les presents Condicions Generals d'Ús es regeixen per les Lleis Andorranes i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents del territori andorra.

Qualsevol controvèrsia en relació amb aquest portal es substanciarà davant la jurisdicció andorrana, sotmetent-se les parts als Jutjats i Tribunals d’Andorra, amb expressa renúncia a altres furs i tot els tinguessin i fossin diferents al ressenyat.

12. Notificacions

KMK podrà comunicar-se amb el client per mitjà de correu postal al domicili de l'usuari, correu electrònic, trucades telefòniques o per qualsevol altre mitjà públic de difusió sempre que aquesta informació s'hagués posat en coneixement de KMK en la forma deguda. Totes les comunicacions realitzades al client per aquests mitjans es consideraran vàlidament efectuades. Als esmentats efectes, l'usuari manifesta que les dades facilitades són certes, exactes, correctes i veraços, comprometent-se a comunicar a KMK qualsevol modificació o canvi en les dades de notificació i de contacte.

Les comunicacions que es facin a KMK per part de l'usuari es consideraran eficaços quan es dirigeixin a KMK d'alguna de les següents formes: - Mitjançant correu electrònic a la següent adreça: hola@grupbusco.com

13. Exclusió de garanties i responsabilitat.

KMK no garanteix la disponibilitat, l'accés i / o la continuïtat del funcionament del portal i dels seus serveis. Tampoc serà responsable, amb els límits legals, dels danys i perjudicis causats a l'usuari com a conseqüència de la no disponibilitat, fallades d'accés i falta de continuïtat del portal i dels seus serveis.

Pel que fa als continguts i serveis de tercers, KMK no revisa o controla prèviament, aprova ni fa propis els continguts, productes, serveis, opinions, comunicacions, dades, arxius i qualsevol classe d'informació de tercers recollits al portal. Així mateix, no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts, informacions i serveis de tercers al Portal, tampoc garanteix que els usuaris del portal utilitzin els continguts o serveis de la mateixa manera d'acord amb la llei , normativa aplicable, ordre públic o les presents condicions d'ús.

KMK no pot garantir l'autoria ni la integritat de les fotografies, imatges o continguts aportats pels seus usuaris i en conseqüència no es fa responsable de les possibles violacions dels drets que corresponguin als legítims titulars dels continguts que aportin els seus usuaris.

Així mateix, no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de l'ús negligent o malintencionat dels mòbils o comptes de correu electrònic que s'utilitzin per inserir un anunci, modificar-lo o eliminar-lo, i de la mateixa manera no assumirà cap responsabilitat per l'ús posterior que els anunciants puguin fer del número mòbil o adreça de correu electrònic facilitat o utilitzat per l'usuari del portal per posar-se en contacte amb l'anunciant.

KMK no es responsabilitza dels continguts bolcats o els actes comesos per altres usuaris. Tampoc es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici com a conseqüència de la presència de virus o altres elements en els continguts i serveis prestats per tercers. Així mateix, KMK no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de l'ús negligent o malintencionat dels comptes de correu electrònic utilitzades per inserir un anunci o respondre a un anunci.

KMK no serà responsable de la pèrdua econòmica o reputació, ni de cap classe de danys especials resultants de l’utilització del lloc web, sempre que no tingués coneixement efectiu que l'activitat o de la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, o si la tingués actuï amb diligència per retirar les dades i continguts o fer impossible l'accés a ells.

14. COOKIES.

KMK utilitzarà COOKIES amb la finalitat d'agilitzar el servei ofert, identificant amb la màxima celeritat a cada usuari.

Es tracta de petits fitxers la finalitat és recordar les pàgines visitades per facilitar la navegació futura.

Podeu eliminar les galetes seleccionant l'opció que el seu navegador té per defecte. L'usuari té la possibilitat d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció del seu navegador.

En algunes ocasions la desactivació de les cookies podria impedir el bon funcionament del lloc WEB. Com a usuari del portal coneix i sap que les galetes seran dipositades, si escau, per a la finalitat de facilitar la navegació en el servei de la societat de la informació que presta la WEB, no per a finalitats addicionals, de manera que el consentiment no cal.

Però en cas de dubte, coneix les finalitats, ha rebut deguda explicació sobre que són les galetes i perquè serveixen i dona el seu consentiment a permetre que es dipositin en el seu equip, tenint sempre a disposició, com ja coneix, l'opció del seu navegador per no permetre-les o eliminar-les en qualsevol moment. En cas que no consenti, ha d'abandonar el portal en aquell moment, en cas que continuï navegant entenem que accepta el seu ús.